Poprawa warunków bytowych dziewcząt przebywających w placówce na osiedlu Willowym

logo-swissProjekt: Poprawa warunków bytowych dziewcząt przebywających w  placówce na osiedlu Willowym.

1. Ogólne informacje o projekcie
Dnia 15 maja 2015r. pomiędzy Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej a Caritas Archidiecezji Krakowskiej została podpisana umowa w sprawie realizacji projektu Poprawa warunków bytowych dziewcząt przebywających w placówce na osiedlu Willowym. Całkowity koszt realizacji projektu wyniesie 157,1 tys. zł. w tym dofinansowanie ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy to suma 133,6 tys. zł. Projekt obejmuje dwa równoległe komponenty - w ramach pierwszego zostanie wyremontowany i doposażony budynek w którym funkcjonuje Interwencyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza dla Dziewcząt, w ramach drugiego natomiast odbędą się profesjonalne szkolenia personelu zatrudnionego w IPOW.


2. Informacje o Szwajcarsko-Polskim Programie Współpracy
Szwajcarsko-Polski Program Współpracy jest formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Szwajcarię Polsce i dziewięciu innym państwom członkowskim Unii Europejskiej, które przystąpiły do niej 1 maja 2004 r.

Celem pomocy szwajcarskiej jest zmniejszenie różnic społeczno-gospodarczych istniejących pomiędzy Polską a wyżej rozwiniętymi państwami Unii Europejskiej oraz różnic na terytorium Polski – pomiędzy ośrodkami miejskimi a regionami słabo rozwiniętymi pod względem strukturalnym.
O dofinansowanie projektów w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy mogły starać się instytucje sektora publicznego oraz organizacje pozarządowe prowadzące domy pomocy społecznej lub placówki opiekuńczo-wychowawcze. Środki programu rozdysponowano w czterech województwach Polski południowo-wschodniej: lubelskim, małopolskim, podkarpackim i świętokrzyskim.

W ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy obowiązuje pięcioletni okres zaciągania zobowiązań i dziesięcioletni okres wydatkowania, który rozpoczął się w dniu przyznania pomocy finansowej Polsce przez Parlament Szwajcarski, tj. 14 czerwca 2007r.

Więcej informacji na temat Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy jest dostępne w Internecie na stronach www: http://www.programszwajcarski.gov.pl/ oraz http://www.swiss-contribution.admin.ch/poland.


3. Informacje o beneficjencie
Caritas Archidiecezji Krakowskiej jest katolicką instytucją charytatywną, która obejmuje opieką ludzi chorych, starszych i niepełnosprawnych, osoby bezdomne, bezrobotne, rodziny i osoby żyjące w skrajnym ubóstwie, ofiary przemocy oraz dzieci i młodzież ze środowisk zagrożonych marginalizacją. Promuje też wolontariat wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

Interwencyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza dla Dziewcząt zapewnia całodobową, wielozakresową opiekę dysponując 14 miejscami co oznacza, iż zapewnia opiekę dla ok. 50-60 wychowanek rocznie.
Potrzeba realizacji projektu wynika bezpośrednio z diagnozy otoczenia społeczno-gospodarczego oraz ze zidentyfikowanych problemów społecznych do których należą:

- wzrost zagrożenia polskich rodzin zjawiskiem ubóstwa, które nabiera cech trwałości i przyczynia się do zjawiska wykluczenia społecznego;
- problemy bezpośrednio związane z ubóstwem jak bezrobocie, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego oraz wszelkiego rodzaju patologie;
- braki we właściwym wyposażeniu placówek pomocy społecznej; nadmierna eksploatacja wszelkiego sprzętu, a przez to z jego częstsze zużycie, awarie i konieczność wymiany;
- ograniczone możliwości finansowe Gminy oraz Podmiotu Prowadzącego w zakresie realizacji przedsięwzięć dotyczących remontów i utrzymania budynku oraz profesjonalnych szkoleń pracowników bezpośrednio zaangażowanych w opiekę nad wychowankami IPO-W.

Powyższe problemy skutkują pogarszającą się sytuacją bytową oraz mieszkaniową wychowanek przebywających w Placówce. W efekcie realizacji projektu nastąpi poprawa jakości w zakresie świadczonych usług. W szczególności rezultatem przedsięwzięcia będzie poprawa standardów budynku, a tym samym jakości życia dziewcząt oraz warunków pracy personelu. Standard budynku po zakończeniu prac przewidzianych w projekcie, będzie przewyższał standard wynikający z przepisów prawa.  Projekt wpłynie na osiągnięcie i rozszerzenie standardów w zakresie opieki i wychowania oraz wzrost kompetencji zatrudnionej kadry.

4. Zakres i cele projektu
Zakres projektu został określony w odpowiedzi na zidentyfikowane problemy oraz najważniejsze potrzeby zgłaszane przez podopiecznych, dyrekcję i pracowników IPO-W w Krakowie.
Bezpośrednimi celami projektu są:

- Poprawa standardów budynku, a tym samym jakości życia wychowanek IPO-W na os. Willowym w Krakowie. W wyniku realizacji inwestycji poprawi się funkcjonalność i estetyka obiektu co wpłynie również na wzrost komfortu użytkowania budynku zarówno przez wychowanki jak i przez zatrudniony personel. Lepsze standardy w interwencyjnej placówce opiekuńczo-wychowawczej zostaną zapewnione poprzez wyremontowanie i doposażenie budynku zgodnie z obowiązującymi wymogami  warunkującymi prawidłowe funkcjonowanie placówki.

- Poprawa jakości opieki nad wychowankami IPO-W poprzez specjalistyczne szkolenia kadry. Realizacja projektu będzie miała bezpośredni wpływ na rozwój umiejętności oraz podniesienie kompetencji specjalistycznych i kwalifikacji kadry IPO-W.

W ramach projektu  zaplanowano również zakup wyposażenia, sprzętu do poszczególnych pomieszczeń, zarówno pomieszczeń z których korzystają wszystkie dziewczęta jak i pokoi mieszkalnych.

Odnowione, wyremontowane, doposażone i lepiej przystosowane do potrzeb dziewcząt pomieszczenia przyczynią się  z całą pewnością do lepszego i efektywniejszego  wykonywania powyższych zadań oraz realizacji celów, a tym samym do  podniesienia standardu usług świadczonych przez naszą Placówkę.


( ! ) Notice: Only variables should be assigned by reference in /home/rd/rwww18/www/modules/mod_cookiesaccept/mod_cookiesaccept.php on line 24
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0001397040{main}( ).../index.php:0
20.06301270616Joomla\CMS\Application\SiteApplication->execute( ).../index.php:49
30.466427543608Joomla\CMS\Application\SiteApplication->render( ).../CMSApplication.php:202
40.466727543616Joomla\CMS\Application\SiteApplication->render( ).../SiteApplication.php:778
50.473227591592Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->render( ).../CMSApplication.php:1044
60.473227591592Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->_renderTemplate( ).../HtmlDocument.php:557
70.473227591968Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->getBuffer( ).../HtmlDocument.php:783
80.474527601824Joomla\CMS\Document\Renderer\Html\ModulesRenderer->render( ).../HtmlDocument.php:491
90.475227603136Joomla\CMS\Document\Renderer\Html\ModuleRenderer->render( ).../ModulesRenderer.php:47
100.475327609016Joomla\CMS\Helper\ModuleHelper::renderModule( ).../ModuleRenderer.php:98
110.477327640048include( '/home/rd/rwww18/www/modules/mod_cookiesaccept/mod_cookiesaccept.php' ).../ModuleHelper.php:200

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza zgodę na ich przetwarzanie.

Zrozumiałem