Komunikat Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa ws. obowiązku przeprowadzenia jesiennej akcji deratyzacyjnej

Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, w związku z art. 29 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XLVII/846/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 czerwca 2016 roku - przypomina właścicielom nieruchomości położonych na obszarze Gminy Miejskiej Kraków o obowiązku przeprowadzenia jesiennej akcji deratyzacji w terminie od 15 października do 15 listopada 2018 roku. Deratyzacja winna być przeprowadzona na obszarach zabudowanych budynkami mieszkalnymi, produkcyjnymi, handlowymi i usługowymi. Zaleca się, aby miejsce wyłożenia trutki znajdowało się tam, gdzie pojawiają się szczury, a w szczególności na podwórzach, śmietnikach, strychach, ustępach, budynkach gospodarczych itp.

Przez okres przeprowadzania deratyzacji obowiązuje zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie wyłożenia środków zwalczających gryzonie. Rejony wyłożenia trutki winny być oznakowane napisem „UWAGA TRUCIZNA". W czasie wyłożenia trutki należy uniemożliwić dostęp, zwłaszcza dzieciom do miejsc, w których wyłożono trutki, zaś zwierzęta domowe trzymać w tym czasie w zamknięciu oraz zabezpieczyć trutkę przed dostępem ptactwa.