Wezwanie do usunięcia naruszenia prawa w sprawie Uchwały Nr LXIX/996/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki takiej opłaty

Działając na podstawie art. 52 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.), wzywamy niniejszym Radę Miasta Krakowa do usunięcia naruszenia prawa poprzez uchylenie Uchwały Nr LXIX/996/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki takiej opłaty (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z dnia 21 marca 2013 r., poz. 2321), z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 r.
Kwestionowana uchwała narusza nasze prawo do uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z zasadą „zanieczyszczający płaci” określoną w art. 6k ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz art. 14 ust. 1 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy. Rada Miasta Krakowa, podejmując kwestionowaną uchwałę, naruszyła także:

  • § 30 ust. 9 i 10, § 34 ust. 4 pkt 4 i § 36 ust. 3 Statutu Miasta Krakowa oraz art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,
  • art. 6c ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Więcej