Ogłoszenia miejskie i wojewódzkie

Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego

z dnia 6 maja 2014 r.

uchylające Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze.

Na podstawie art. 46 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342 z późn. zm 1)) - zarządza, co następuje:

Więcej…
 

Nabór kandydatów na członków obwodowych komisji

Miejska Komisja ds. Referendum ogłasza nabór kandydatów na członków obwodowych komisji w referendum lokalnym wyznaczonym na dzień 25 maja 2014 roku w Krakowie. Przyjmowanie zgłoszeń prowadzone będzie do dnia 30 kwietnia 2014 r. Nabór kandydatów do obwodowych komisji ds. referendum dotyczy wyłącznie osób zamieszkałych na terenie miasta Krakowa i wpisanych do stałego rejestru wyborców Gminy Miejskiej Kraków (osoby pełnoletnie). Prosimy osoby zainteresowane pracą w obwodowych komisjach ds. referendum o własnoręczne wypełnienie druku „Zgłoszenie do pracy w komisji” (do pobrania w pliku pdf) i złożenie opatrzonego datą i podpisem kandydata zgłoszenia:
- w Urzędzie Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, pok. 202 (sekretariat Kancelarii Rady Miasta Krakowa i Dzielnic Krakowa) w godz. 7:40—15:30
lub
- przesłania faksem na numer tel. 12 616-17-02 lub 12 616-17-23 (do Kancelarii Rady Miasta i Dzielnic Krakowa),
lub
- przesłania e-mailem skanu wypełnionego własnoręcznie zgłoszenia (w formacie pliku pdf) na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (w tytule maila proszę podać swoje imię i nazwisko oraz dopisek „zgłoszenie do pracy w komisji”).
W przypadku pytań lub wątpliwości należy kontaktować się z sekretariatem Kancelarii Rady Miasta i Dzielnic Krakowa, tel. 12 616-14-03. Jednocześnie informujemy, iż osobom wchodzącym w skład obwodowych komisji ds. referendum przysługują zryczałtowane diety w następujących wysokościach: przewodniczący komisji – 200 złotych, zastępca przewodniczącego komisji – 180 złotych, członek komisji – 160 złotych.

WAŻNE:

Przypominamy wszystkim kandydatom, iż w związku z faktem, iż w dniu 25 maja 2014 r. odbywają się równolegle wybory do Parlamentu Europejskiego i referendum lokalne, dana osoba może być członkiem tylko jednej komisji – albo członkiem obwodowej komisji w wyborach do Parlamentu Europejskiego, albo członkiem obwodowej komisji w referendum lokalnym. W przypadku powołania tej samej osoby do pracy w obwodowych komisjach zarówno w wyborach do Parlamentu Europejskiego, jak i w referendum lokalnym – dana osoba traci członkostwo w obwodowej komisji ds. referendum, natomiast pozostaje członkiem obwodowej komisji wyborczej w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Do pobrania w pliku pdf: DRUK ZGŁOSZENIA DO PRACY W OBWODOWEJ KOMISJI DS. REFERENDUM.

 

Komunikat

Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa uprzejmie informuje mieszkańców Krakowa, że zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2005 r. Nr 179, poz.1485 z późn. zm.) przyjęta w dniu 31 marca 2014 r. Uchwała Nr XLIX/782/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/743/14 z dnia 27 stycznia 2014 r. dotyczącej określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w województwie małopolskim w 2014 r.

 • na terenie Gminy Miejskiej Kraków obowiązuje bezwzględny zakaz uprawy maku i konopi włóknistych. W trakcie sezonu wegetacyjnego przeprowadzane będą rygorystycznekontrole przestrzegania obowiązujących w tej sprawie przepisów.
 

Komunikat Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Krakowie zawiadamia, że na terenie Województwa Małopolskiego w dniach od 25 kwietnia do do 9 maja 2014 r. zostanie przeprowadzona akcja ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Szczepienie lisów będzie wykonane za pomocą przynęt zawierających szczepionkę,  zrzucanych w wyżej wymienionym okresie z samolotów. W okresie wykonywania szczepień i 14 dni po zrzuceniu szczepionki zaleca się:

 1. nie wchodzić na teren lasu,
 2. zachować ostrożność w czasie pobytu na polach i terenach przyleśnych oraz w wąwozach i jarach,
 3. nie dotykać, nie podnosić, a tym bardziej nie rozłamywać przynęty, gdyż znajdująca się wewnątrz szczepionka jest w stanie płynnym i może dostać się do organizmu poprzez skaleczenia na rękach, spojówkę oka lub błonę śluzową jamy ustnej i nosa. W razie kontaktu ze szczepionką natychmiast zgłosić się do najbliższego lekarza lub do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej,
 4. kontakt zwierząt domowych ze szczepionką należy zgłosić do najbliższego lekarza weterynarii, w celu poddania zwierzęcia obserwacji,
 5. nie wypuszczać bez opieki psów i kotów, a w czasie spacerów psy prowadzić na smyczy i w kagańcu.


Szczegółowych informacji dotyczących akcji szczepienia lisów udzielają:

 • Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Krakowie  tel. 12 293-10-00 lub
 • Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Krakowie tel./fax: 12 411-25-69.
 

Komunikat Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa

Informuje się, że Rozporządzeniem z dnia 10 marca 2014 r. Wojewoda Małopolski za obszar zagrożony wystąpieniem wścieklizny uznał teren ograniczony:

 1. od strony północnej: z miejscowości Bolechowice (gm. Zabierzów) drogą do miejscowości Gacki (gm.Zabierzów), następnie Doliną Kluczwody w kierunku północno-wschodnim do ul.Basztowej w miejscowości Wielka Wieś (gm. Wielka Wieś) i dalej ul.Basztową do drogi krajowej nr 94. Następnie drogą nr 94 w kierunku południowym do skrzyżowania z ul. Wesołą i dalej ul. Wesołą w kierunku wschodnim do skrzyżowania z drogą powiatową nr 794 w miejscowości Januszowice (gm. Zielonki);
 2. od strony wschodniej: z miejscowości Januszowie (gm. Zielonki) drogą powiatową nr 794 w kierunku południowym do skrzyżowania z ul. ks. A. Zięby w miejscowości Zielonki (gm. Zielonki);
 3. od strony południowej: ul. ks. A. Zięby w miejscowości Zielonki (gm. Zielonki) od skrzyżowania z drogą powiatową nr 794 dalej ulicami: Na Zielonki (miasto Kraków) Gaik do skrzyżowania z ul. Jasnogórską (drogą krajową nr 94), następnie drogą krajową nr 94 w kierunku północnym do węzła drogowego Mydlnica i dalej na zachód obwodnicą do ulicy Lipowej w miejscowości Mydlniczka (gm. Wielka Wieś);
 4. od strony zachodniej: ulicami Lipową, Kasztanową, w Mydlniczce (gm. Wielka Wieś), Szlachecką w miejscowości Brzezie (gm. Zabierzów) Zieloną w miejscowości Bolechowice (gm. Zabierzów) do skrzyżowania z ul. Jurajską i dalej ulicą Jurajską w kierunku północnym do centrum Bolechowic.

W obszarze zagrożonym wprowadza się następujące zakazy:

 1. wprowadzania zwierząt gospodarskich i domowych na obszary leśne,
 2. polowań oraz odłowów zwierząt łownych,
 3. organizowania targów, pokazów, wystaw i konkursów z udziałem zwierząt,
 4. wywożenia psów i kotów bez zezwolenia Powiatowego Lekarz Weterynarii,
 5. przemieszczania zwłok zwierzęcych bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii.

Nakazuje się:

 1. trzymanie psów i kotów pod pełną kontrolą ich posiadaczy,
 2. odstrzał sanitarny lisów.

Zakazy i nakazy obowiązują do odwołania.


Z-ca dyrektora wydziału
Krystyna Śmiłek

 

Obwieszczenie Wojewody Małopolski

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 30, art. 33 – 36, art. 88 ust. 1 pkt 1, w związku z art. 90 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r., poz. 1235) oraz art. 61 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r., poz. 267)

WOJEWODA MAŁOPOLSKI

ZAWIADAMIA

o zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa na etapie przeprowadzanej ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko tj. procedury wszczętej na wniosek z dnia 13 listopada 2013 r. (uzupełniony pismem z dnia 6 grudnia 2013 r.) złożony przez Pana Mariusza Kozoduja (adres do korespondencji: ul. Dekerta 18, 30-703 Kraków), działającego na podstawie upoważnienia z dnia 26 listopada 2013 r., znak: ZIKiT/NO/13/P/375 udzielonego przez Dyrektora Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie – Pana Jerzego Marcinko, reprezentującego Prezydenta Miasta Krakowa na podstawie pełnomocnictwa Nr 196/2013 z 7 czerwca 2013 r., w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji pn.: „Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogilskie – Aleja Jana Pawła II – Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie. Etap III: Plac Centralny”.
Projektowana inwestycja będzie realizowana w Krakowie, na działkach nr 1/1, 375, 376, 378 jedn. ewidencyjna Nowa Huta, obręb nr 47; nr 219 jedn. ewidencyjna Nowa Huta, obręb nr 51.
W związku z powyższym informuje się o:
- przystąpieniu na wniosek inwestora do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko
dla wyżej wymienionego przedsięwzięcia,
- zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko; w tym możliwości składania uwag i wniosków w zakresie oddziaływania inwestycji na środowisko.
Organem właściwym do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę jest Wojewoda Małopolski, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków.
Organem właściwym do uzgodnienia środowiskowych warunków realizacji przedsięwzięcia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie, Pl. Na Stawach 3, 30-107 Kraków.
Organem właściwym do wydania opinii jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie, ul. Gazowa 15, 31-060 Kraków.
Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, pok. nr 15 (parter) w godzinach pracy Urzędu tj.: poniedziałek 900 – 1630, wtorek-piątek 730 – 1500.
Uwagi i wnioski w zakresie oddziaływania inwestycji na środowisko można składać w formie pisemnej – adres do korespondencji: Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie, Wydział Infrastruktury, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, tel. 12 3921459, fax. 12 3921917, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej – adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. w terminie od 6.03.2014 r. do 26.03.2014 r., tj. po dniu ukazania się niniejszego obwieszczenia w prasie lokalnej oraz Urzędzie Miasta Krakowa i Dzielnicy XVIII Nowa Huta, właściwych ze względu na lokalizację inwestycji. Uwagi i wnioski złożone po upływie wskazanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie, Pl. Na Stawach 3, 30-107 Kraków.

(-) Wojewoda Małopolski

 


Strona 22 z 29