Ogłoszenia miejskie i wojewódzkie

Do właścicieli i administratorów budynków

"Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, me jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę" [art. 1 ust. I ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt].
Okres zimowy jest dla wolno żyjących kotów szczególnie niebezpieczną i trudną porą roku. W tym czasie potrzebują pomocy i opieki człowieka najbardziej. Zwracam się zatem z wielką prośbą o otwarcie (uchylenie) w okresie zimy części okienek w piwnicach czy też innych pomieszczeniach gospodarczych, w sposób pozwalający dzikim kotom znaleźć schronienie przed zimnem i mrozem.

Z-ca Dyrektora Wydziału Kształtowania Środowiska
Krystyna Śmiłek

 

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 i 10 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267, ze zm.) oraz w związku z art. 11f. ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 687, ze zm.) i art. 95 ust 3 ustawy z       3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.),

WOJEWODA MAŁOPOLSKI

zawiadamia, że 19 września 2014 r. została wydana decyzja Wojewody Małopolskiego Nr 7/2014, znak: WI-IX.7820.1.1.2014 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pn.: Rozbudowa ulicy Igołomskiej, drogi krajowej nr 79 – Etap 2,  na odcinku od km 331+944,85 do skrzyżowania z ulicą Giedroycia (Jeżynową) w km 339+359,37 wraz z budową, rozbudową i przebudową obiektów inżynierskich oraz infrastruktury (odwodnienia, oświetlenia, sygnalizacji świetlnej) oraz kolidującego uzbrojenia: (kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, gazociągowej, sieci elektroenergetycznych, teletechnicznej oraz sieci przemysłowych związanych z sąsiedztwem kombinatu hutniczego) w Krakowiepo rozpatrzeniu wniosku Prezydenta Miasta Krakowa, złożonego w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie 23 stycznia 2014 r. przez Pana Jarosława Króla, działającego na podstawie pełnomocnictwa nr: ZIKiT/OZR/13/P/277, z 9 września 2013 r., udzielonego przez Pana Jerzego Marcinko Dyrektora Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, reprezentującego Gminę Miejską Kraków na podstawie pełnomocnictwa znak: 196/2013 z 7 czerwca 2013 r. wraz z wnioskiem o przeprowadzenie ponownej oceny oddziaływania na środowisko.

Więcej…
 

Komunikat Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Krakowie zawiadamia, że na terenie Województwa Małopolskiego w dniach od 4 października do 18 października 2014 r. zostanie przeprowadzona akcja ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Szczepienie lisów będzie wykonane za pomocą przynęt zawierających szczepionkę,  zrzucanych z samolotów oraz jej ręczne wyłożenie. W okresie wykonywania szczepień i 14 dni po zrzuceniu szczepionki zaleca się:

  1. nie wchodzić na teren lasu,
  2. zachować ostrożność w czasie pobytu na polach i terenach przyleśnych oraz w wąwozach i jarach,
  3. nie dotykać, nie podnosić, a tym bardziej nie rozłamywać przynęty, gdyż znajdująca się wewnątrz szczepionka jest w stanie płynnym i może dostać się do organizmu poprzez skaleczenia na rękach, spojówkę oka lub błonę śluzową jamy ustnej i nosa. W razie kontaktu ze szczepionką natychmiast zgłosić się do najbliższego lekarza lub do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej,
  4. kontakt zwierząt domowych ze szczepionką należy zgłosić do najbliższego lekarza weterynarii, w celu poddania zwierzęcia obserwacji,
  5. nie wypuszczać bez opieki psów i kotów, a w czasie spacerów psy prowadzić na smyczy i w kagańcu.

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI DOTYCZĄCYCH AKCJI SZCZEPIENIA LISÓW UDZIELAJA:

  • WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT WETERYNARII W KRAKOWIE  tel. 12 293-10-00 lub
  • POWIATOWY  INSPEKTORAT  WETERYNARII W KRAKOWIE  tel./fax: 12 411-25-69 .
 

Informacja dla posiadaczy pszczół

Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego odnośnie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół jest dostępne do pobrania tutaj.

 

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 19.08.2014 r. w sprawie wydania postanowienia (znak: WI-IX.7820.1.25.2013) o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Wojewody Małopolskiego Nr 6/11 i wydania decyzji Nr 6/2014, znak: WI-IX.7820.1.25.2013 o zmianie decyzji Wojewody Małopolskiego Nr 6/11 jest dostępne tutaj.

 

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego

Na podstawie art. 30, art. 33 – 36, art. 61 ust. 1 pkt 2, w związku z art. 90 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn.zm.) oraz art. 61 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn.zm.)

WOJEWODA MAŁOPOLSKI ZAWIADAMIA

o zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa na etapie przeprowadzanej ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko tj. procedury wszczętej na wniosek z dnia 22 lipca 2014 r. (uzupełniony pismem z dnia 24.07.2013 r.) złożony przez Panią Adriannę Lach (adres do korespondencji: ul. Azaliowa 22, 34-114 Brzeźnica), pełnomocnika Krakowskiego Holdingu Komunalnego S.A w Krakowie ul. Jana Brożka 3, 30-347 Kraków w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji pn.: „Budowa sieci ciepłowniczej 2x DN 600 z Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów przy ul. Giedroycia w Krakowie na dz. nr: 2/5, 1/7, 1/5, 101/3 obręb 43 Nowa Huta w rejonie ulicy Igołomskiej w Krakowie oraz na działce nr: 1/565 obręb 20 Nowa Huta w rejonie ul. Igołomskiej w Krakowie”. Projektowana inwestycja będzie realizowana w Krakowie, na działkach nr 2/5, 1/7, 1/5, 101/3 jedn. ewidencyjna Nowa Huta, obręb nr 43; nr 1/565 jedn. ewidencyjna Nowa Huta, obręb nr 20.
W związku z powyższym informuje się o:

  • przystąpieniu do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko wynikającej z obowiązku nałożonego w decyzji środowiskowej dla wyżej wymienionego przedsięwzięcia,
  • zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko; w tym możliwości składania uwag i wniosków w zakresie oddziaływania inwestycji na środowisko.

Organem właściwym do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę jest Wojewoda Małopolski, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków.
Organem właściwym do uzgodnienia środowiskowych warunków realizacji przedsięwzięcia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie, Pl. Na Stawach 3, 30-107 Kraków.
Organem właściwym do wydania opinii jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie, ul. Makuszyńskiego 9, 31-752 Kraków.
Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, pok. nr 15 (parter) w godzinach pracy Urzędu tj.: poniedziałek 900 – 1530, wtorek-piątek 730 – 1400.
Uwagi i wnioski w zakresie oddziaływania inwestycji na środowisko można składać w formie pisemnej – adres do korespondencji: Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie, Wydział Infrastruktury, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, tel. 12 3921656, fax. 12 3921917, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej – adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. w terminie od 20.08.2014 r. do 9.09.2014 r., tj. po dniu ukazania się niniejszego obwieszczenia w prasie lokalnej oraz Urzędzie Miasta Krakowa i Dzielnicy XVIII Nowa Huta, właściwych ze względu na lokalizację inwestycji. Uwagi i wnioski złożone po upływie wskazanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie, Pl. Na Stawach 3, 30-107 Kraków.

(-) Wojewoda Małopolski

 


Strona 23 z 31