Ogłoszenia miejskie i wojewódzkie

Obwieszczenie Wojewody Małopolski

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 30, art. 33 – 36, art. 88 ust. 1 pkt 1, w związku z art. 90 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r., poz. 1235) oraz art. 61 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r., poz. 267)

WOJEWODA MAŁOPOLSKI

ZAWIADAMIA

o zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa na etapie przeprowadzanej ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko tj. procedury wszczętej na wniosek z dnia 13 listopada 2013 r. (uzupełniony pismem z dnia 6 grudnia 2013 r.) złożony przez Pana Mariusza Kozoduja (adres do korespondencji: ul. Dekerta 18, 30-703 Kraków), działającego na podstawie upoważnienia z dnia 26 listopada 2013 r., znak: ZIKiT/NO/13/P/375 udzielonego przez Dyrektora Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie – Pana Jerzego Marcinko, reprezentującego Prezydenta Miasta Krakowa na podstawie pełnomocnictwa Nr 196/2013 z 7 czerwca 2013 r., w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji pn.: „Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogilskie – Aleja Jana Pawła II – Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie. Etap III: Plac Centralny”.
Projektowana inwestycja będzie realizowana w Krakowie, na działkach nr 1/1, 375, 376, 378 jedn. ewidencyjna Nowa Huta, obręb nr 47; nr 219 jedn. ewidencyjna Nowa Huta, obręb nr 51.
W związku z powyższym informuje się o:
- przystąpieniu na wniosek inwestora do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko
dla wyżej wymienionego przedsięwzięcia,
- zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko; w tym możliwości składania uwag i wniosków w zakresie oddziaływania inwestycji na środowisko.
Organem właściwym do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę jest Wojewoda Małopolski, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków.
Organem właściwym do uzgodnienia środowiskowych warunków realizacji przedsięwzięcia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie, Pl. Na Stawach 3, 30-107 Kraków.
Organem właściwym do wydania opinii jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie, ul. Gazowa 15, 31-060 Kraków.
Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, pok. nr 15 (parter) w godzinach pracy Urzędu tj.: poniedziałek 900 – 1630, wtorek-piątek 730 – 1500.
Uwagi i wnioski w zakresie oddziaływania inwestycji na środowisko można składać w formie pisemnej – adres do korespondencji: Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie, Wydział Infrastruktury, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, tel. 12 3921459, fax. 12 3921917, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej – adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. w terminie od 6.03.2014 r. do 26.03.2014 r., tj. po dniu ukazania się niniejszego obwieszczenia w prasie lokalnej oraz Urzędzie Miasta Krakowa i Dzielnicy XVIII Nowa Huta, właściwych ze względu na lokalizację inwestycji. Uwagi i wnioski złożone po upływie wskazanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie, Pl. Na Stawach 3, 30-107 Kraków.

(-) Wojewoda Małopolski

 

Wiosenna deratyzacja

Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, w związku z art. 33 Uchwały Nr LXIII/917 /12 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków, przypomina właścicielom nieruchomości położonych na obszarze Gminy Miejskiej Kraków o obowiązku przeprowadzenia wiosennej akcji deratyzacji w terminie od 20 marca do 20 kwietnia 2014 roku. Deratyzacja winna być przeprowadzona na obszarach zabudowanych budynkami mieszkalnymi, produkcyjnymi, handlowymi i usługowymi. Zaleca się, aby miejsce wyłożenia trutki znajdowało się tam, gdzie pojawiają się szczury, a w szczególności na podwórzach, śmietnikach, strychach, ustępach, budynkach gospodarczych itp.
Przez okres przeprowadzania deratyzacji obowiązuje zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie wyłożenia środków zwalczających gryzonie. Rejony wyłożenia trutki winny być oznakowane napisem „UWAGA TRUCIZNA". W czasie wyłożenia trutki należy uniemożliwić dostęp, zwłaszcza dzieciom do miejsc, w których wyłożono trutki, zaś zwierzęta domowe trzymać w tym czasie w zamknięciu oraz zabezpieczyć trutkę przed dostępem ptactwa.

 

Dotacje na zadania z zakresu ochrony środowiska 2014 rok - ulotka informacyjna

Ulotka dotycząca korzystania z dotacji celowej Gminy Miejskiej Kraków przy wymianie pieca węglowego na inne ogrzewanie jest dostępna do pobrania tutaj.

 

Obwieszczenie

Na podstawie art. 30, art. 33 – 36, art. 88 ust. 1 pkt 1, w związku z art. 90 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r., poz. 1235) oraz art. 61 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r., poz. 267)

WOJEWODA MAŁOPOLSKI

ZAWIADAMIA

o zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa na etapie przeprowadzanej ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko tj. procedury wszczętej na wniosek z dnia 15 października 2013 r. (uzupełniony pismem z dnia 15 listopada 2013 r.), złożony przez Pana Mariusza Kozoduja (adres do korespondencji: ul. Dekerta 18, 30-703 Kraków), działającego na podstawie upoważnienia z dnia 15 listopada 2013 r., znak: ZIKiT/NO/13/P/368 udzielonego przez Dyrektora Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie – Pana Jerzego Marcinko, reprezentującego Prezydenta Miasta Krakowa na podstawie pełnomocnictwa Nr 196/2013 z 7 czerwca 2013 r., w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji pn.: „Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogilskie – Aleja Jana Pawła II – Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie. Etap II: Rondo Czyżyńskie”.
Projektowana inwestycja będzie realizowana w Krakowie, na działce ewidencyjnej nr 102, obręb 51 Nowa Huta, Rondo Czyżyńskie.  
W związku z powyższym informuje się o:
- przystąpieniu na wniosek inwestora do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko dla wyżej wymienionego przedsięwzięcia,
- zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko; w tym możliwości składania uwag i wniosków w zakresie oddziaływania inwestycji na środowisko.
Organem właściwym do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę jest Wojewoda Małopolski, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków.
Organem właściwym do uzgodnienia środowiskowych warunków realizacji przedsięwzięcia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie, Pl. Na Stawach 3, 30-107 Kraków.
Organem właściwym do wydania opinii jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie, ul. Gazowa 15, 31-060 Kraków.
Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, pok. nr 15 (parter) w godzinach pracy Urzędu tj.: poniedziałek 900 – 1630, wtorek-piątek 730 – 1500.
Uwagi i wnioski w zakresie oddziaływania inwestycji na środowisko można składać w formie pisemnej – adres do korespondencji: Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie, Wydział Infrastruktury, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, tel. 12 3921459, fax. 12 3921917, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej – adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. '; document.write( '' ); document.write( addy_text85262 ); document.write( '<\/a>' ); //--> Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. w terminie od 24.01.2014 r. do 13.02.2014 r., tj. po dniu ukazania się niniejszego obwieszczenia w prasie lokalnej oraz Urzędzie Miasta Krakowa i dzielnicy XVIII Nowa Huta, właściwych ze względu na lokalizację inwestycji. Uwagi i wnioski złożone po upływie wskazanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie, Pl. Na Stawach 3, 30-107 Kraków.
Rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa w ramach przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko odbędzie się w dniu  10 lutego 2014 r. o godz. 1000  w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie, ul. Basztowa 22, w sali 122 (I piętro).

(-) Wojewoda Małopolski

 
 

AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ – REALNE ZAGROŻENIE

Afrykański pomór świń (ASF) to szybko szerząca się, zakaźna choroba wirusowa, na którą podatne są świnie domowe oraz dziki. Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wirusem ASF w związku, z czym choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia i życia. Najczęstszym sposobem zakażenia zwierząt jest bezpośredni lub pośredni kontakt ze zwierzętami zakażonymi. W przypadku terenów o wysokim zagęszczeniu gospodarstw utrzymujących świnie, rozprzestrzenianie się wirusa między gospodarstwami jest stosunkowo łatwe za pośrednictwem osób odwiedzających gospodarstwo, jak również przez zakażoną paszę, wodę, wyposażenie oraz skarmianie zwierząt odpadami kuchennymi (zlewkami).
W chwili obecnej liczne ogniska ASF występują na terytorium Federacji Rosyjskiej, a na początku sierpnia br. wystąpienie tej choroby odnotowano na Ukrainie. Prawdopodobne przeniesienie choroby na terytorium Ukrainy nastąpiło poprzez przywiezienie żywności z Federacji Rosyjskiej przez osoby przebywające tam na wakacjach.
W związku z powyższym, Główny Lekarz Weterynarii przypomina o surowych procedurach dotyczących wprowadzenia niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego do UE. Więcej szczegółów pod linkiem:
http://www.wetgiw.gov.pl/index.php?action=szczegoly&m_id=33&kat_id=1515

Więcej informacji w ulotce.

 


Strona 23 z 29