Ogłoszenia miejskie i wojewódzkie

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego

Na podstawie art. 30, art. 33 – 36, art. 88 ust. 1 pkt 2, w związku z art. 90 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.) oraz art. 61 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r., poz. 267)

WOJEWODA MAŁOPOLSKI
ZAWIADAMIA

o zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa na etapie przeprowadzanej ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, tj. procedury wszczętej na wniosek z dnia 23.01.2014 r. (uzupełniony 6 lutego i 11 lutego 2014 r.), złożony przez Pana Jarosława Króla, działającego na podstawie upoważnienia znak: ZIKiT/OZR/13/P/277 z 9 września 2013 r., udzielonego przez Pana Jerzego Marcinko, Dyrektora Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, reprezentującego Prezydenta Miasta Krakowa na podstawie pełnomocnictwa nr 196/2013 z 7 czerwca 2013 r., w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa ulicy Igołomskiej, drogi krajowej nr 79 – etap 2, na odcinku od km 331+944,85 do skrzyżowania z ulicą Giedroycia (Jeżynową) w km 339+359,37 wraz z budową, rozbudową i przebudową obiektów inżynierskich oraz infrastruktury (odwodnienia, oświetlenia, sygnalizacji świetlnej) oraz kolidującego uzbrojenia: (kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, gazociągowej, sieci elektroenergetycznych, teletechnicznej oraz sieci przemysłowych związanych z sąsiedztwem kombinatu hutniczego) w Krakowie”.

Więcej…
 

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego

Na podstawie art. 30, art. 33 – 36, art. 88 ust. 1 pkt 2, w związku z art. 90 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.) oraz art. 61 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r., poz. 267)

WOJEWODA MAŁOPOLSKI
ZAWIADAMIA

o zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa na etapie przeprowadzanej ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, tj. procedury wszczętej w wyniku stwierdzenia przez Wojewodę Małopolskiego, że złożony wniosek z 5 września 2013 r. o wydanie decyzji o zmianie decyzji Wojewody Małopolskiego nr 6/11, znak: WI.IX.5350-35-10 wydanej 29 kwietnia 2011 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi ekspresowej S-7 na terenie miasta Krakowa (tzw. Trasy Nowohuckiej) – odcinek od węzła Rybitwy do węzła Igołomska wraz z budową węzłów, budową dróg dojazdowych do obsługi drogi S -7 na odcinku od węzła Bieżanów do węzła Igołomska oraz budową wiaduktu nad drogą ekspresową w km 1+534 wraz z dojazdami”, obejmuje zmiany w stosunku do wcześniej określonych wymagań środowiskowych. Zgodnie z art. 88 ust. 3 ww. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku (…), Wojewoda został zobligowany do stwierdzenia w drodze postanowienia obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia, określając jednocześnie jego zakres. W związku z powyższym w dniu 20 lutego 2014 r. Wojewoda Małopolski wydał postanowienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego do czasu przedłożenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. W dniu 5 maja 2014 r. do Wydziału Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, wpłynął wniosek Pana Andrzeja Kollbeka - pełnomocnika Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad o podjęcie zawieszonego ww. postanowieniem postępowania w sprawie zmiany ww. decyzji Wojewody Małopolskiego wraz z trzema egzemplarzami raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Więcej…
 

Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego

z dnia 6 maja 2014 r.

uchylające Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze.

Na podstawie art. 46 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342 z późn. zm 1)) - zarządza, co następuje:

Więcej…
 

Nabór kandydatów na członków obwodowych komisji

Miejska Komisja ds. Referendum ogłasza nabór kandydatów na członków obwodowych komisji w referendum lokalnym wyznaczonym na dzień 25 maja 2014 roku w Krakowie. Przyjmowanie zgłoszeń prowadzone będzie do dnia 30 kwietnia 2014 r. Nabór kandydatów do obwodowych komisji ds. referendum dotyczy wyłącznie osób zamieszkałych na terenie miasta Krakowa i wpisanych do stałego rejestru wyborców Gminy Miejskiej Kraków (osoby pełnoletnie). Prosimy osoby zainteresowane pracą w obwodowych komisjach ds. referendum o własnoręczne wypełnienie druku „Zgłoszenie do pracy w komisji” (do pobrania w pliku pdf) i złożenie opatrzonego datą i podpisem kandydata zgłoszenia:
- w Urzędzie Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, pok. 202 (sekretariat Kancelarii Rady Miasta Krakowa i Dzielnic Krakowa) w godz. 7:40—15:30
lub
- przesłania faksem na numer tel. 12 616-17-02 lub 12 616-17-23 (do Kancelarii Rady Miasta i Dzielnic Krakowa),
lub
- przesłania e-mailem skanu wypełnionego własnoręcznie zgłoszenia (w formacie pliku pdf) na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (w tytule maila proszę podać swoje imię i nazwisko oraz dopisek „zgłoszenie do pracy w komisji”).
W przypadku pytań lub wątpliwości należy kontaktować się z sekretariatem Kancelarii Rady Miasta i Dzielnic Krakowa, tel. 12 616-14-03. Jednocześnie informujemy, iż osobom wchodzącym w skład obwodowych komisji ds. referendum przysługują zryczałtowane diety w następujących wysokościach: przewodniczący komisji – 200 złotych, zastępca przewodniczącego komisji – 180 złotych, członek komisji – 160 złotych.

WAŻNE:

Przypominamy wszystkim kandydatom, iż w związku z faktem, iż w dniu 25 maja 2014 r. odbywają się równolegle wybory do Parlamentu Europejskiego i referendum lokalne, dana osoba może być członkiem tylko jednej komisji – albo członkiem obwodowej komisji w wyborach do Parlamentu Europejskiego, albo członkiem obwodowej komisji w referendum lokalnym. W przypadku powołania tej samej osoby do pracy w obwodowych komisjach zarówno w wyborach do Parlamentu Europejskiego, jak i w referendum lokalnym – dana osoba traci członkostwo w obwodowej komisji ds. referendum, natomiast pozostaje członkiem obwodowej komisji wyborczej w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Do pobrania w pliku pdf: DRUK ZGŁOSZENIA DO PRACY W OBWODOWEJ KOMISJI DS. REFERENDUM.

 

Komunikat

Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa uprzejmie informuje mieszkańców Krakowa, że zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2005 r. Nr 179, poz.1485 z późn. zm.) przyjęta w dniu 31 marca 2014 r. Uchwała Nr XLIX/782/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/743/14 z dnia 27 stycznia 2014 r. dotyczącej określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w województwie małopolskim w 2014 r.

  • na terenie Gminy Miejskiej Kraków obowiązuje bezwzględny zakaz uprawy maku i konopi włóknistych. W trakcie sezonu wegetacyjnego przeprowadzane będą rygorystycznekontrole przestrzegania obowiązujących w tej sprawie przepisów.
 

Komunikat Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Krakowie zawiadamia, że na terenie Województwa Małopolskiego w dniach od 25 kwietnia do do 9 maja 2014 r. zostanie przeprowadzona akcja ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Szczepienie lisów będzie wykonane za pomocą przynęt zawierających szczepionkę,  zrzucanych w wyżej wymienionym okresie z samolotów. W okresie wykonywania szczepień i 14 dni po zrzuceniu szczepionki zaleca się:

  1. nie wchodzić na teren lasu,
  2. zachować ostrożność w czasie pobytu na polach i terenach przyleśnych oraz w wąwozach i jarach,
  3. nie dotykać, nie podnosić, a tym bardziej nie rozłamywać przynęty, gdyż znajdująca się wewnątrz szczepionka jest w stanie płynnym i może dostać się do organizmu poprzez skaleczenia na rękach, spojówkę oka lub błonę śluzową jamy ustnej i nosa. W razie kontaktu ze szczepionką natychmiast zgłosić się do najbliższego lekarza lub do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej,
  4. kontakt zwierząt domowych ze szczepionką należy zgłosić do najbliższego lekarza weterynarii, w celu poddania zwierzęcia obserwacji,
  5. nie wypuszczać bez opieki psów i kotów, a w czasie spacerów psy prowadzić na smyczy i w kagańcu.


Szczegółowych informacji dotyczących akcji szczepienia lisów udzielają:

  • Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Krakowie  tel. 12 293-10-00 lub
  • Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Krakowie tel./fax: 12 411-25-69.
 


Strona 24 z 31