Ogłoszenia miejskie i wojewódzkie

Obwieszczenie

Na podstawie art. 30, art. 33 – 36, art. 88 ust. 1 pkt 1, w związku z art. 90 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r., poz. 1235) oraz art. 61 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r., poz. 267)

WOJEWODA MAŁOPOLSKI

ZAWIADAMIA

o zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa na etapie przeprowadzanej ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko tj. procedury wszczętej na wniosek z dnia 15 października 2013 r. (uzupełniony pismem z dnia 15 listopada 2013 r.), złożony przez Pana Mariusza Kozoduja (adres do korespondencji: ul. Dekerta 18, 30-703 Kraków), działającego na podstawie upoważnienia z dnia 15 listopada 2013 r., znak: ZIKiT/NO/13/P/368 udzielonego przez Dyrektora Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie – Pana Jerzego Marcinko, reprezentującego Prezydenta Miasta Krakowa na podstawie pełnomocnictwa Nr 196/2013 z 7 czerwca 2013 r., w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji pn.: „Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogilskie – Aleja Jana Pawła II – Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie. Etap II: Rondo Czyżyńskie”.
Projektowana inwestycja będzie realizowana w Krakowie, na działce ewidencyjnej nr 102, obręb 51 Nowa Huta, Rondo Czyżyńskie.  
W związku z powyższym informuje się o:
- przystąpieniu na wniosek inwestora do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko dla wyżej wymienionego przedsięwzięcia,
- zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko; w tym możliwości składania uwag i wniosków w zakresie oddziaływania inwestycji na środowisko.
Organem właściwym do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę jest Wojewoda Małopolski, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków.
Organem właściwym do uzgodnienia środowiskowych warunków realizacji przedsięwzięcia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie, Pl. Na Stawach 3, 30-107 Kraków.
Organem właściwym do wydania opinii jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie, ul. Gazowa 15, 31-060 Kraków.
Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, pok. nr 15 (parter) w godzinach pracy Urzędu tj.: poniedziałek 900 – 1630, wtorek-piątek 730 – 1500.
Uwagi i wnioski w zakresie oddziaływania inwestycji na środowisko można składać w formie pisemnej – adres do korespondencji: Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie, Wydział Infrastruktury, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, tel. 12 3921459, fax. 12 3921917, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej – adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. '; document.write( '' ); document.write( addy_text20049 ); document.write( '<\/a>' ); //--> Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. w terminie od 24.01.2014 r. do 13.02.2014 r., tj. po dniu ukazania się niniejszego obwieszczenia w prasie lokalnej oraz Urzędzie Miasta Krakowa i dzielnicy XVIII Nowa Huta, właściwych ze względu na lokalizację inwestycji. Uwagi i wnioski złożone po upływie wskazanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie, Pl. Na Stawach 3, 30-107 Kraków.
Rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa w ramach przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko odbędzie się w dniu  10 lutego 2014 r. o godz. 1000  w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie, ul. Basztowa 22, w sali 122 (I piętro).

(-) Wojewoda Małopolski

 
 

AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ – REALNE ZAGROŻENIE

Afrykański pomór świń (ASF) to szybko szerząca się, zakaźna choroba wirusowa, na którą podatne są świnie domowe oraz dziki. Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wirusem ASF w związku, z czym choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia i życia. Najczęstszym sposobem zakażenia zwierząt jest bezpośredni lub pośredni kontakt ze zwierzętami zakażonymi. W przypadku terenów o wysokim zagęszczeniu gospodarstw utrzymujących świnie, rozprzestrzenianie się wirusa między gospodarstwami jest stosunkowo łatwe za pośrednictwem osób odwiedzających gospodarstwo, jak również przez zakażoną paszę, wodę, wyposażenie oraz skarmianie zwierząt odpadami kuchennymi (zlewkami).
W chwili obecnej liczne ogniska ASF występują na terytorium Federacji Rosyjskiej, a na początku sierpnia br. wystąpienie tej choroby odnotowano na Ukrainie. Prawdopodobne przeniesienie choroby na terytorium Ukrainy nastąpiło poprzez przywiezienie żywności z Federacji Rosyjskiej przez osoby przebywające tam na wakacjach.
W związku z powyższym, Główny Lekarz Weterynarii przypomina o surowych procedurach dotyczących wprowadzenia niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego do UE. Więcej szczegółów pod linkiem:
http://www.wetgiw.gov.pl/index.php?action=szczegoly&m_id=33&kat_id=1515

Więcej informacji w ulotce.

 

Informacja o planach postępowania w razie rozprzestrzenienia GMO

Wydział Kształtowania Środowiska UMK informuje o planach postępowania na wypadek awarii powodującej niekontrolowane rozprzestrzenianie się GMO zagrażające zdrowiu ludzi lub środowisku w sposób bezpośredni lub z opóźnieniem. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie uzyskał zgodę Ministra Środowiska na przeprowadzenie zamkniętego użycia organizmów genetycznie zmodyfikowanych. Pełna dokumentacja w powyższej sprawie dostępna jest do wglądu w poszczególnych Wydziałach Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz w tutejszym Wydziale UMK.

 

Konsultacje z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków dot. propozycji ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, usługowych oraz gastronomicznych

Urząd Miasta Krakowa realizując uchwałę nr LXXXI/1257/13 Rady Miasta Krakowa z 11 września 2013 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków dot. propozycji ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych na terenie Gminy Miejskiej Kraków przystępuje do konsultacji społecznych wspomnianej uchwały wraz z jej załącznikiem i prosi o wyrażenie opinii co do propozycji w niej zawartych.
Propozycja Radnych Miasta Krakowa zakłada ograniczenie handlu detalicznego na terenie Gminy Miejskiej Kraków w Wigilię, Wielki Piątek i każdą niedzielę do godz. 12.00. Przepisy te nie będą stosowane do aptek, stacji paliw, sklepów usytuowanych w stacjach paliw, a także placówek handlu detalicznego mieszczących się w hostelach, motelach i hotelach.
Konsultacje społeczne trwają od 4 listopada do 3 grudnia 2013 r. Wszelkie informacje dot. konsultacji publikowane są na Serwisie Dialog Społeczny Urzędu Miasta Krakowa (www.dialoguj.pl).
Uprzejmie proszę o przekazanie uwag i opinii do propozycji Radnych Miasta Krakowa do 3 grudnia 2013 r. na adres: Wydział Rozwoju Miasta Urząd Miasta Krakowa, pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków w formie pisemnej – papierowej lub elektronicznej na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Wszystkie uwagi i opinie zebrane podczas konsultacji społecznych zostaną przekazane Radnym Miasta Krakowa, którzy na jej podstawie będą mogli podjąć decyzję dotyczącą ewentualnego ograniczenia godzin handlu detalicznego.

 

Rozpoczęcie konsultacji spolecznych dot. ograniczenia handlu detalicznego

Poniżej prezentujemy dokumenty związane z planem przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków dot. propozycji ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

Ogłoszenie

Uchwała

Załącznik

 


Strona 24 z 29