Ogłoszenia miejskie i wojewódzkie

Harmonogram utrzymania czystości i opróżniania koszy na terenie Dzielnicy XVIII

Harmonogram jest dostępny do pobrania stąd.

 

KOMUNIKAT

Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa uprzejmie informuje mieszkańców Krakowa, że zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2005 r. Nr 179, poz.1485 z późn. zm.) oraz Uchwałą Nr XXXIII/565/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w województwie małopolskim w 2013 roku - na terenie Gminy Miejskiej Kraków obowiązuje bezwzględny zakaz uprawy maku i konopi włóknistych. W trakcie sezonu wegetacyjnego przeprowadzane będą rygorystyczne kontrole przestrzegania obowiązujących w tej sprawie przepisów.

 

Zakaz stosowania upraw roślin genetycznie modyfikowanych

28 stycznia 2013 roku Rząd RP pod żądaniem rolników i konsumentów żywności wprowadził zakaz upraw GMO. Oznacza to, że każdy, kto wysieje materiał siewny GMO zapłaci karę 200% wartości nasion oraz taka uprawa zostanie zniszczona na koszt rolnika. Więcej informacji można przeczytać w ulotce.

 

Harmonogram utrzymania czystości pasów drogowych, torowisk, pętli autobusowych i tramwajowych

Harmonogram utrzymania czystości pasów drogowych, torowisk, pętli autobusowych i tramwajowych jest dostępny do pobrania tutaj.

Harmonogram dotyczący prac w zakresie opróżniania koszy na śmieci jest dostępny do pobrania tutaj.

 

Deratyzacja

Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, w związku z art. 21 Uchwały Nr C/1011/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 stycznia 2006 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków, przypomina właścicielom nieruchomości położonych na obszarze Gminy Miejskiej Kraków o obowiązku przeprowadzenia wiosennej akcji deratyzacji w terminie od  20 marca do 20 kwietnia 2013 roku. Deratyzacja winna być przeprowadzona na obszarach zabudowanych budynkami mieszkalnymi, produkcyjnymi, handlowymi i usługowymi. Zaleca się, aby miejsce wyłożenia trutki znajdowało się tam, gdzie pojawiają się szczury, a w szczególności na podwórzach, śmietnikach, strychach, ustępach, budynkach gospodarczych itp. Przez okres przeprowadzania deratyzacji obowiązuje zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie wyłożenia środków zwalczających gryzonie. Rejony wyłożenia trutki winny być oznakowane napisem „UWAGA TRUCIZNA”. W czasie wyłożenia trutki należy uniemożliwić dostęp, zwłaszcza dzieciom do miejsc, w których wyłożono trutki, zaś zwierzęta domowe trzymać w tym czasie w zamknięciu oraz zabezpieczyć trutkę przed dostępem ptactwa.

 

Ważne telefony i ogólne warunki udzielania pomocy w sytuacjach nagłych

Ulotka informacyjna jest dostępna do pobrania tutaj.

 


Strona 32 z 35