Ogłoszenia miejskie i wojewódzkie

Informacja dla najemców mieszkań komunalnych

31 grudnia 2016 r. upływa termin składania wniosków o wykup lokali mieszkalnych.

Sprzedaż komunalnych lokali mieszkalnych jest realizowana na zasadach ustalonych przepisami uchwały Nr XLVI/568/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 11.06.2008 r. w sprawie zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków oraz określenia warunków udzielenia bonifikaty i wysokości stawek procentowych (Dz. Urz. Woj. Małop. Nr 566 poz. 3721, Nr 591 poz. 3896, z 2010 r. Nr 45 poz. 303, Nr 647 poz. 5335, z 2011 r. Nr 88 poz. 718, Nr 265 poz. 2139, Nr 349 poz. 2923, z 2012 r. poz. 7725, z 2013 r. poz. 4655 i 5430, z 2014 r. poz. 3439, z 2015 r. poz. 8385). Zgodnie z brzmieniem przepisu §11 tej uchwały „Termin składania wniosków o wykup lokali mieszkalnych upływa z dniem 31 grudnia 2016 r. (…)”. Zatem, Gmina Miejska Kraków realizować będzie jedynie wnioski najemców złożone zgodnie z obowiązującą procedurą GS-21 – dostępną na stronie http://www.bip.krakow.pl/?dok_id=3276&sub=procedura&proc=GS-21 – w podanym wyżej terminie.

Zarówno przepisy prawa miejscowego dotyczące sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, polityki mieszkaniowej Gminy, jak i stosowne procedury dostępne są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa pod adresem www.bip.krakow.pl.

Urząd Miasta Krakowa
Wydział Skarbu Miasta
Referat Zbywania Lokali
ul. Kasprowicza 29
31-523 Kraków

 

Apel Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa dotyczący przystosowania obiektów w sposób umożliwiający zapewnienie kotom wolno żyjącym schronienia przed zimnem i mrozem

"Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę" (art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt.)

Okres zimowy jest dla wolno żyjących kotów szczególnie niebezpieczną i trudną porą roku. W tym czasie potrzebują pomocy i opieki człowieka najbardziej. Bezpieczne schronienie przed zimnem i mrozem pozwoli im przetrwać ten trudny okres.

Zwracam się, zatem z apelem do zarządców i właścicieli nieruchomości o otwarcie (uchylenie) w okresie zimowym części okienek w piwnicach czy też w innych pomieszczeniach gospodarczych, w sposób pozwalający wolnożyjącym kotom znaleźć schronienie przed zimnem i mrozem.

Zastępca Dyrektowa Wydziału
Krystyna Śmiłek

 

Apel Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa dotyczący przystosowania obiektów w sposób umożliwiający zapewnienie kotom wolno żyjącym schronienia przed zimnem i mrozem

"Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę" (art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt.)

Okres zimowy jest dla wolno żyjących kotów szczególnie niebezpieczną i trudną porą roku. W tym czasie potrzebują pomocy i opieki człowieka najbardziej. Bezpieczne schronienie przed zimnem i mrozem pozwoli im przetrwać ten trudny okres.

Zwracam się, zatem z apelem do zarządców i właścicieli nieruchomości o otwarcie (uchylenie) w okresie zimowym części okienek w piwnicach czy też w innych pomieszczeniach gospodarczych, w sposób pozwalający wolno żyjącym kotom znaleźć schronienie przed zimnem i mrozem.

Zastępca Dyrektora Wydziału
Krystyna Śmiłek

 

Komunikat Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa w sprawie obowiązku przeprowadzenia jesiennej akcji deratyzacyjnej

Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, w związku z art. 29 Uchwały Nr XLVII/846/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 czerwca 2016 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków, przypomina właścicielom nieruchomości położonych na obszarze Gminy Miejskiej Kraków o obowiązku przeprowadzenia jesiennej akcji deratyzacyjnej w terminie od 15 października do 15 listopada 2016 roku.

Deratyzacja winna być przeprowadzona na obszarach zabudowanych budynkami mieszkalnymi, produkcyjnymi, handlowymi i usługowymi oraz na obszarach zieleni miejskiej.

Zaleca się, aby miejsce wyłożenia trutki znajdowało się tam, gdzie pojawiają się szczury, a w szczególności na podwórzach, śmietnikach, strychach, ustępach, budynkach gospodarczych itp.

Przez okres przeprowadzania deratyzacji obowiązuje zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie wyłożenia środków zwalczających gryzonie.

Rejony wyłożenia trutki winny być oznakowane napisem "UWAGA TRUCIZNA".

W czasie wyłożenia trutki należy uniemożliwić dostęp, zwłaszcza dzieciom, do miejsc w których wyłożono trutki, zaś zwierzęta domowe trzymać w tym czasie w zamknięciu oraz zabezpieczyć trutkę przed dostępem ptactwa.

Dyrektor Wydziału
Ewa Olszowska-Dej

 

Dokumentacja projektowa „Rozbudowa ul. Klasztornej na odcinku od ul. Żaglowej do ronda przy moście Wandy” do konsultacji dla mieszkańców

Poniżej przestawiamy do pobrania dokumentację projektową dotyczącą rozbudowy ul. Klasztornej na odcinku od ul. Żaglowej do ronda przy moście Wandy. Wszystkich mieszkańców zapraszamy do konsultacji projektu. Plan sytuacyjny w formie papierowej jest do wglądu w siedzibie Rady.

Więcej…
 

Wykazy lokali do wynajęcia w trybie przetargu

Poniżej przestawiamy do pobrania wykazy lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia w dniu 23.09.2016 r. w trybie przetargu:

 


Strona 8 z 26