Ogłoszenia miejskie i wojewódzkie

Wykazy lokali do wynajęcia w trybie przetargu

Poniżej przestawiamy do pobrania wykazy lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia w dniu 16.11.2016 r. w trybie przetargu:

 

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Mogiła II"

Zapraszamy do zapoznania się z treścią obwieszczenia Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Mogiła II".

Pobierz treść obwieszczenia.

 

Informacja dla najemców mieszkań komunalnych

31 grudnia 2016 r. upływa termin składania wniosków o wykup lokali mieszkalnych.

Sprzedaż komunalnych lokali mieszkalnych jest realizowana na zasadach ustalonych przepisami uchwały Nr XLVI/568/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 11.06.2008 r. w sprawie zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków oraz określenia warunków udzielenia bonifikaty i wysokości stawek procentowych (Dz. Urz. Woj. Małop. Nr 566 poz. 3721, Nr 591 poz. 3896, z 2010 r. Nr 45 poz. 303, Nr 647 poz. 5335, z 2011 r. Nr 88 poz. 718, Nr 265 poz. 2139, Nr 349 poz. 2923, z 2012 r. poz. 7725, z 2013 r. poz. 4655 i 5430, z 2014 r. poz. 3439, z 2015 r. poz. 8385). Zgodnie z brzmieniem przepisu §11 tej uchwały „Termin składania wniosków o wykup lokali mieszkalnych upływa z dniem 31 grudnia 2016 r. (…)”. Zatem, Gmina Miejska Kraków realizować będzie jedynie wnioski najemców złożone zgodnie z obowiązującą procedurą GS-21 – dostępną na stronie http://www.bip.krakow.pl/?dok_id=3276&sub=procedura&proc=GS-21 – w podanym wyżej terminie.

Zarówno przepisy prawa miejscowego dotyczące sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, polityki mieszkaniowej Gminy, jak i stosowne procedury dostępne są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa pod adresem www.bip.krakow.pl.

Urząd Miasta Krakowa
Wydział Skarbu Miasta
Referat Zbywania Lokali
ul. Kasprowicza 29
31-523 Kraków

 

Apel Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa dotyczący przystosowania obiektów w sposób umożliwiający zapewnienie kotom wolno żyjącym schronienia przed zimnem i mrozem

"Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę" (art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt.)

Okres zimowy jest dla wolno żyjących kotów szczególnie niebezpieczną i trudną porą roku. W tym czasie potrzebują pomocy i opieki człowieka najbardziej. Bezpieczne schronienie przed zimnem i mrozem pozwoli im przetrwać ten trudny okres.

Zwracam się, zatem z apelem do zarządców i właścicieli nieruchomości o otwarcie (uchylenie) w okresie zimowym części okienek w piwnicach czy też w innych pomieszczeniach gospodarczych, w sposób pozwalający wolnożyjącym kotom znaleźć schronienie przed zimnem i mrozem.

Zastępca Dyrektowa Wydziału
Krystyna Śmiłek

 

Apel Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa dotyczący przystosowania obiektów w sposób umożliwiający zapewnienie kotom wolno żyjącym schronienia przed zimnem i mrozem

"Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę" (art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt.)

Okres zimowy jest dla wolno żyjących kotów szczególnie niebezpieczną i trudną porą roku. W tym czasie potrzebują pomocy i opieki człowieka najbardziej. Bezpieczne schronienie przed zimnem i mrozem pozwoli im przetrwać ten trudny okres.

Zwracam się, zatem z apelem do zarządców i właścicieli nieruchomości o otwarcie (uchylenie) w okresie zimowym części okienek w piwnicach czy też w innych pomieszczeniach gospodarczych, w sposób pozwalający wolno żyjącym kotom znaleźć schronienie przed zimnem i mrozem.

Zastępca Dyrektora Wydziału
Krystyna Śmiłek

 

Komunikat Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa w sprawie obowiązku przeprowadzenia jesiennej akcji deratyzacyjnej

Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, w związku z art. 29 Uchwały Nr XLVII/846/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 czerwca 2016 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków, przypomina właścicielom nieruchomości położonych na obszarze Gminy Miejskiej Kraków o obowiązku przeprowadzenia jesiennej akcji deratyzacyjnej w terminie od 15 października do 15 listopada 2016 roku.

Deratyzacja winna być przeprowadzona na obszarach zabudowanych budynkami mieszkalnymi, produkcyjnymi, handlowymi i usługowymi oraz na obszarach zieleni miejskiej.

Zaleca się, aby miejsce wyłożenia trutki znajdowało się tam, gdzie pojawiają się szczury, a w szczególności na podwórzach, śmietnikach, strychach, ustępach, budynkach gospodarczych itp.

Przez okres przeprowadzania deratyzacji obowiązuje zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie wyłożenia środków zwalczających gryzonie.

Rejony wyłożenia trutki winny być oznakowane napisem "UWAGA TRUCIZNA".

W czasie wyłożenia trutki należy uniemożliwić dostęp, zwłaszcza dzieciom, do miejsc w których wyłożono trutki, zaś zwierzęta domowe trzymać w tym czasie w zamknięciu oraz zabezpieczyć trutkę przed dostępem ptactwa.

Dyrektor Wydziału
Ewa Olszowska-Dej

 


Strona 10 z 29