Społeczeństwo

Dotacje na start 30 +

dcb4Szanowni Państwo, informujemy o możliwości otrzymania bezzwrotnej dotacji w kwocie do 25 000 zł dla osób bezrobotnych i biernych zawodowo w wieku 30 lat i więcej, zainteresowanych założeniem działalności gospodarczej należących do co najmniej jednej z grup:

a) osób powyżej 30 roku życia,
b) osób długotrwale bezrobotnych,
c) osób z niepełnosprawnościami,
d) osób o niskich kwalifikacjach
e) kobiet.

Uczestnikom projektu oferujemy roczne bezpłatne wsparcie doradcze z zakresu księgowości, prawa i utrzymania firmy na rynku.

Informacje można uzyskać w:

Powiatowym Punkcie Informacyjnym w Krakowie
ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
tel. 12 617 99 45

oraz na stronie marr.pl/dcb2

 

 

Konsultacje koncepcji zagospodarowania terenów pod przyszłymi estakadami kolejowymi pomiędzy ul. Kopernika i Miodową w Krakowie

nowe_zycieW październiku br. z rozstrzygnięto konkurs urbanistyczno-architektoniczny pn. "Nowe Życie pomiędzy estakadami" na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów pod przyszłymi estakadami kolejowymi pomiędzy ul. Kopernika i Miodową w Krakowie. W chwili obecnej, trwa kolejny etap konsultacji społecznych dotyczący koncepcji zagospodarowania terenów pod przedmiotowymi estakadami, których celem jest ocena przez mieszkańców Krakowa nagrodzonych i wyróżnionych koncepcji oraz wskazanie, która z czterech koncepcji powinna zostać zrealizowana i jakie elementy z pozostałych mogłyby zostać do niej dodatkowo włączone.

Zapraszamy do odwiedzenia strony www.dialoguj.pl i oddania głosu na najbardziej odpowiadającą państwu koncepcję.

 

Aktywna przyszłość - program aktywizacji zawodowo-edukacyjnej dla osób młodych

sustianeFundacja Sustinae zaprasza osoby młode w wieku 18-29 lat, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej do udziału w programie aktywizacji zawodowo-edukacyjnej – Aktywna Przyszłość! Celem projektu jest wzrost możliwości zatrudnienia tzw. młodzieży NEET, zamieszkałej na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

DLA KOGO?

Projekt skierowany jest do osób w wieku 18-29 lat, pozostających bez zatrudnienia, jak również pracujących, zatrudnionych na umowach krótkoterminowych lub na umowach cywilno‐prawnych, nie uczestniczących w kształceniu i szkoleniu, mieszkających na terenie Gminy Miejskiej Kraków, które w ciągu ostatnich 2 lat opuściły:

- instytucję pieczy zastępczej
- młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii
- specjalne ośrodki wychowawcze i specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze
- zakład pracy chronionej
- zakład karny lub areszt śledczy
- zakład poprawczy lub schronisko dla nieletnich
- zakończyły naukę w szkole specjalnej
- oraz matki obecnie przebywające w domu samotnej matki.

Więcej…
 

Informacja o możliwości uzyskania kwalifikacji rolniczych

Centrum Edukacji MANAGER zaprasza na kolejną edycję ZAWODOWEGO KURSU KWALIFIKACYJNEGO PROWADZENIE PRODUKCJI ROLNICZEJ.

Kurs ten umożliwia zyskanie potwierdzenia kwalifikacji zawodowych przydatnych przy ubieganiu się o dotacje z UE: „młody rolnik” itp.

Termin kursu: 2 września 2018 r. –  23 marca 2019 r.

Kurs realizowany będzie w formie weekendowej: zajęcia w soboty i niedziele

Więcej…
 

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE "Z POWER-em w przyszłość"

powerInstytut Turystyki w Krakowie Sp. z o. o., zaprasza do udziału w projekcie z POWER-em w przyszłość! realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Projekt realizowany jest w okresie od 01.01.2018-31.12.2020.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby:

1. zamieszkują (w rozumieniu kodeksu cywilnego) teren gminy Kraków.
2. bierne zawodowo, należące do kategorii NEET, tj. osoby w wieku 15-29 lat, które spełniają łącznie trzy warunki:
- nie pracują - tj. są bezrobotne lub bierne zawodowo,
- nie kształcą się tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym,
- nie szkolą się tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy;

Studenci studiów zaocznych i wieczorowych kwalifikują się do kategorii NEET. Tylko osoby młode kształcące się w trybie stacjonarnym nie spełniają definicji kat. NEET.

Więcej…
 

"Aktywni i Samodzielni (AS)" – skuteczna szansa na rozwój zawodowy dla osób 30+

as Projekt „Aktywni i Samodzielni (AS) – skuteczna szansa na rozwój zawodowy dla osób 30+” to nowa perspektywa dla osób bezrobotnych lub biernych zawodowo, powyżej 30 roku życia, zamieszkujących powiat: wielicki, miechowski, proszowicki, krakowski, oświęcimski, chrzanowski, wadowicki, suski, brzeski, bocheński, olkuski, tarnowski, limanowski oraz miasto Kraków i Tarnów, których celem jest aktywizacja zawodowa. Dążąc do zwiększenia zatrudnienia na małopolskim rynku pracy, Związek Centralny Dzieła Kolpinga jako realizator projektu, oferuje osobom bezrobotnym oraz biernym zawodowo program kompleksowego wsparcia w postaci:

- Indywidualnego wsparcia zawodowego w postaci pośrednictwa pracy oraz wsparcia doradcy klienta
- Pomocy doradcy zawodowego, psychologa i coacha
- Szkoleń i bonów szkoleniowych
- Staży zawodowych
- Stypendiów stażowych i/ lub szkoleniowych
- Zatrudnienia subsydiowanego na okres 6 miesięcy
- Zatrudnienia wspomaganego przy wsparciu trenera pracy
- Poradnictwa w zakresie opieki nad osobą zależną
- Zwrotu kosztów opieki nad osobami zależnymi
- Doradztwa informatycznego
- Zwrotu kosztów dojazdu

W sposób szczególny do udziału w projekcie zapraszamy:

- Osoby długotrwale bezrobotne
- Z niepełnosprawnościami
- O niskich kwalifikacjach

Rekrutacja jest prowadzona w Centrach Wsparcia Kolping, które funkcjonują na terenie Krakowa, Brzeska, Oświęcimia i Wadowic. Osoby zainteresowane projektem proszone są o kontakt z Centrum Wsparcia znajdującego się najbliżej ich miejsca zamieszkania i złożenia formularza rekrutacyjnego.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu. Szczegóły na załączonym plakacie.

 


Strona 1 z 30