Informacja w sprawie przeprowadzenia wstępnego badania opinii mieszkańców w sprawie ewentualnych lokalizacji na terenie Gminy Miejskiej Kraków, gdzie zostaną utworzone nowe wybiegi dla psów - Dzielnica XVIII Nowa Huta

Informacja w sprawie przeprowadzenia wstępnego badania opinii mieszkańców w sprawie ewentualnych lokalizacji na terenie Gminy Miejskiej Kraków, gdzie zostaną utworzone nowe wybiegi dla psów

UCHWAŁA NR CXIX/3250/23 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 11 października 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących wyznaczenia miejsc na terenie Gminy Miejskiej Kraków, gdzie zostaną utworzone nowe wybiegi dla psów.

Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz § 5 ust. 1 pkt 2 uchwały nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków, oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Rada Miasta
Krakowa uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Postanawia się o przeprowadzeniu konsultacji społecznych, na terenie miasta Krakowa dotyczących wyznaczenia miejsc, gdzie zostaną utworzone nowe wybiegi dla psów.
2. Konsultacje, o których mowa w ust. 1 będą trwały co najmniej 60 dni i zakończą się nie później niż 1 marca 2024 roku.
3. Prezydent Miasta Krakowa określi szczegółowy termin konsultacji społecznych, tryb oraz formy ich przeprowadzenia zgodnie z uchwałą Nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków, oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
4. Celem niniejszego projektu uchwały jest przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków w przedmiocie wyznaczenia miejsc na terenie Gminy Miejskiej Kraków, gdzie zostaną utworzone nowe wybiegi dla psów.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa
Artur Buszek


Notice: Only variables should be assigned by reference in /home/rd/rwww18/www/modules/mod_cookiesaccept/mod_cookiesaccept.php on line 24

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza zgodę na ich przetwarzanie.

Zrozumiałem